Sunday, 14 July 2019

Ngoni Gospel of Mark Chapter 10

Click here to go to chapter 9

1 Wasuka lapho, wabuya emiceleni yaseYudeya napetsheya kweYordan: isixuku sahlangana naye njalo; njengomkhubo wakhe, wabafundisa njalo.
And he arose from thence, and cometh into the coasts of Judaea by the farther side of Jordan: and the people resort unto him again; and, as he was wont, he taught them again.

2 Babuya kuye abaFarisi, bambuza, Kuvunyelwe ukuba umuntu ammukise umfazi wakhe na? bamlinga.
And the Pharisees came to him, and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? tempting him.

3 Waphendula watsho kubo, UMoses watshela lina yini na? 
And he answered and said unto them, What did Moses command you?

4 Batsho, UMoses wavumela ukubala inkarata yokwahlukaniswa, ukummukisa. 
And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away.

5 Kodwa uYesu watsho kubo, Ngobulukuni wenhliziyo yenu wabalela lina umlayo lowo.
And Jesus answered and said unto them, For the hardness of your heart he wrote you this precept.

6 Kodwa ekuqaleni kokudabuka wabayenza amadoda nabafazi.
But from the beginning of the creation God made them male and female.

7 Ngesisusa lesi, umuntu uyakubatshiya uyise nonina, anamathele kumfazi wakhe: 
For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife;

8 labo babili bayakuhlala inyama inye. 
And they twain shall be one flesh: so then they are no more twain, but one flesh.

9 Lesi asihlanganisa uMkulumqango, kayekele umuntu ukuyahlukanisa. 
What therefore God hath joined together, let not man put asunder.

10 Endleleni abafundi bakhe bambuza njalo kulendaba
And in the house his disciples asked him again of the same matter.

11 Utsho kubo, Yena loyo oyakumukisa umfazi wakhe, athathe omunye, uyapingela kuye;
And he saith unto them, Whosoever shall put away his wife, and marry another, committeth adultery against her.

12 uma yena yedwa amukise indoda yakhe, athathe eyinye, uyaphinga.
And if a woman shall put away her husband, and be married to another, she committeth adultery.

13 Baletha kuye abantwana abancinyane, ukuba abaphathe; abafundi bakhe babatetisa.
And they brought young children to him, that he should touch them: and his disciples rebuked those that brought them.

14 Kodwa uYesu, lapho wakubona wazwa ukuthukuthela, watsho kubo, Yekelani, babuye ku mina abantwana abancinyane: yekelani ukubayalisa: kubo umbuso kaMkulumqango unabo abanje.
But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.

15 Yebo ngitsho ku lina, Yena loyo ongayamkeli umbuso ka Mkulumqango njengo mntwana omncinyane, akayikungena kuwo.
Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein.

16 Wabasingata, wababusisa, wabeka izandla zakhe kubo.
And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them.

17 Usaphuma, endleleni, munye wagijimela kuye, wakotama kuye, wambuza, Mfundisi olungileyo, ngiyakuyenzani ukuba ngithole ukuphila okungapheliyo na?
And when he was gone forth into the way, there came one running, and kneeled to him, and asked him, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life?

18 UYesu watsho kuye, Uyangiyethelani olungileyo na? kuze olungileyo munye yedwa, yebo uMkulumqango. 
And Jesus said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God.

19 Uyazi imilayo, Ungabulali, Ungapingi, Ungayibi, Ungaqambeli amanga, Ungayengi, Dumisa uyihlo nonyoko. 
Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Defraud not, Honour thy father and mother.

20 Watsho kuye, Mfundisi, ngizibambile izinto zonke zona lezo ngisemncinyane.
And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth.

21 UYesu ubeka kuye, wamthanda, watsho kuye, Into inye ungenayo; hamba, thengisa konke onakho, ubaphe abayanga, uyakuba nemfuyo ezulwini: buya, unilandele.
Then Jesus beholding him loved him, and said unto him, One thing thou lackest: go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, take up the cross, and follow me.

22 Kodwa ubuso bakhe bafipala ngokutsho, wamuka udabukile: kuba kade umunye onemfuyo eyiningi. 
And he was sad at that saying, and went away grieved: for he had great possessions.

23 UYesu wabekisisa, watsho kubafundi bakhe, Kulukuni kangaka kubo abanemfuyo ukungena embusweni kaMkulumqango! 
And Jesus looked round about, and saith unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!

24 Abafundi bamangalela amazwi ake. Kodwa uYesu waphendula njalo watsho kubo, Bantwana, kulukuni kangaka, kubo abathembela emfuyeni ukungena embusweni ka Mkulumqango 
And the disciples were astonished at his words. But Jesus answereth again, and saith unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God!

25 Kulula ku igamila ukudabula iso losungulu, kunokuba umuntu ofuyileyo ukungena embusweni ka Mkulumqango.
It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

26 Bamangala kakhulu, batsho kuye, Po ubani ongasindiswayo na? 
And they were astonished out of measure, saying among themselves, Who then can be saved?

27 UYesu ubeka kubo, watsho, Akuyenzwa ngabantu, kodwa akunjalo ku Mkulumqango: kuba zonke izinto zingayenzwa ngu Mkulumqango.
And Jesus looking upon them saith, With men it is impossible, but not with God: for with God all things are possible.

28 UPetros waqala ukutsho kuye, Bona, Sisiyile konke, sikulandele.
Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee.

29 UYesu watsho, Akuna muntu otshiyele indlu kumbe abafo, kumbe bodade, kumbe unina, kumbe uyise, kumbe abantwana kumbe amazwe, ku mina nelivangeli, 
And Jesus answered and said, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake, and the gospel's,

30 kodwa uyakuyamkela ngelikhulu kaloku namuhla, ukuthi izindlu, nabafo, nabodade, nonina., nabantwana namazwe nokukhatazeka: elizweni eliyakubuya ukuphila okungapheliyo. 
But he shall receive an hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.

31 Kodwa baningi abaphambili bayakuba emuva: na labo abasemuva baphambili. 
But many that are first shall be last; and the last first.

32 Kade basendleleni ukuya eYerusalem; uYesu wahamba phambili : bamangala; labo abalandela basaba. Wathatha njalo aba itshumi nababili, waqala ukubatshela izinto zona lezo, eziyakufika kuye, 
And they were in the way going up to Jerusalem; and Jesus went before them: and they were amazed; and as they followed, they were afraid. And he took again the twelve, and began to tell them what things should happen unto him,

33 ukuthi, Bona, sikupukela eYerusalem: uMntwana womuntu uyakunikelwa ku bapristi abakhulu na babali , bayakumbahla ukubulawa, bayakumnikela ku Bazizwe: 
Saying, Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests, and unto the scribes; and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the Gentiles:

34 bayakumhleka, bayakumkafulela mathe, bayakumtshaya, bayakumbulala; emuva kwezinsuku zithathu uyakuvuka njalo.
And they shall mock him, and shall scourge him, and shall spit upon him, and shall kill him: and the third day he shall rise again.

35 Basondela kuye uYakobi no Yohane, abantwana baka Zebediya, batsho kuye, mfundisi, sithanda ukuba usiyenzere letsho sisifunayo kuwe.
And James and John, the sons of Zebedee, come unto him, saying, Master, we would that thou shouldest do for us whatsoever we shall desire.

36 Watsho kubo, nithanda ukuba ngiyenzeleni lina na?
And he said unto them, What would ye that I should do for you?

37 Batsho kuye, Siphe, ukuhlala, munye esandleni sokunene sakho, nomunye esandleni sokohlo sakho, ebukhosini bakho.
They said unto him, Grant unto us that we may sit, one on thy right hand, and the other on thy left hand, in thy glory.

38 Kodwa uYesu watsho kubo, Aniyazi letsho nisifunayo. Ninamandla ukuphuza indebe yona leyo ngiyiphuzayo na? kumbe ukubhapathizwa nokubhapathizma ngibhapathizwa nako na! 
But Jesus said unto them, Ye know not what ye ask: can ye drink of the cup that I drink of? and be baptized with the baptism that I am baptized with?

39 Batsho kuye, Sinamandla. UYesu watsho kubo, Indebe yona leyo ngiyiphuzayo niyakuphuza yona; nokubhapathizma ngibhapathizwa nako, niyakubhapathizwa:
And they said unto him, We can. And Jesus said unto them, Ye shall indeed drink of the cup that I drink of; and with the baptism that I am baptized withal shall ye be baptized:

40 kodwa ukuhlala esandleni sokunene sami, kumbe esandleni sokohlo sami, akungokwami ukupha: kodwa kukhona ku labo kubalungiselweyo. 
But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give; but it shall be given to them for whom it is prepared.

41 Lapho aba yishumi bazwa loku, baqala ukuthukuthela kubo uYakobi noYohane.
And when the ten heard it, they began to be much displeased with James and John.

42 UYesu wababiza kuye, utsho kubo, Niyazi ukuthi labo abayimiswa ukubusa Abezizwe, babusa phezulu kubo; na labo abakhulu bapata amandla phezulu kubo. Kodwa akunjalo phakathi ku lina:
But Jesus called them to him, and saith unto them, Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them; and their great ones exercise authority upon them.

43 kodwa yena loyo oyakuhlala mkhulu phakathi ku lina, uyakuhlala umkonzi wenu:
But so shall it not be among you: but whosoever will be great among you, shall be your minister:

44 na loyo oyakuba phambili phakathi ku lina, uyakuba umufo wabo bonke.
And whosoever of you will be the chiefest, shall be servant of all.

45 Yebo, uMntwana womuntu akabuyanga ukukonzwa, kodwa ukukonza, no kupha ukuphila kwakhe ukuhlaulela ku baningi.
For even the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.

46 Bafika eYeriko: usaphuma eYeriko, nabafundi bakhe nesixuku esikhulu, umntwana ka Timeyu, uBartimeyu, umceli oboke amehlo, kade wahlala endleleni.
And they came to Jericho: and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging.

47 Lapho wazwa ukuthi, kade nguYesu wase Nazarete, waqala ukumemeza, ukuthi, Yesu, Mntwana kaDavide, nihawukele.
And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out, and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me.

48 Baningi bamthethisa, ukuba athule: kodwa wamemeza kakhulu, Mntwana kaDavide, ngihawukele.
And many charged him that he should hold his peace: but he cried the more a great deal, Thou son of David, have mercy on me.

49 UYesu wayima, watsho, Mbizeni. Babiza umuntu oboke amehlo, batsho kuye, Hlekelela: vuka, uyabiza wena. 
And Jesus stood still, and commanded him to be called. And they call the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise; he calleth thee.

50 Yena, walahla ukuyambatha kwakhe, wasuka, wabuya ku Yesu.
And he, casting away his garment, rose, and came to Jesus.

51 UYesu wampendula watsho, Uyathanda ukuba ngiyenzeleni kuwe na? Umuntu oboke amehlo watsho kuye, Raboni ukuba ngiyamkele ukubona kwami.
And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight.

52 UYesu watsho kuye, Hamba: ukukholwa kwako kusindisile wena. Masinyane wayamkera ukubona kwakhe, wamlandela endleleni.
And Jesus said unto him, Go thy way; thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight, and followed Jesus in the way.

Click here to go to chapter 11.


No comments:

Post a Comment

amazon