Sunday, 14 July 2019

Ngoni Gospel of Mark Chapter 11

Click here to go chapter 10
1 Lapho basondela eYerusalem, eBetefage, neBetaniya, entabeni ya Maolive, uthuma babili babafundi bakhe,
 And when they came nigh to Jerusalem, unto Bethphage and Bethany, at the mount of Olives, he sendeth forth two of his disciples,

2 utsho kubo, Hambani emuzini Iowo ophambili ku lina: masinyane lapho ningena kuwo, niyakukanda ithole letokofi libotshiwe, kungakahlali kulo umuntu; likumuleni, liletheni. 
And saith unto them, Go your way into the village over against you: and as soon as ye be entered into it, ye shall find a colt tied, whereon never man sat; loose him, and bring him.

3 Uma omunye utsho ku lina, niyenzelani njalo na? yitshoni, Inkosi iyalifuna: masinyane uyakulithumela lapha. 
And if any man say unto you, Why do ye this? say ye that the Lord hath need of him; and straightway he will send him hither.

4 Bamuka, bakanda ithole letokofi libotshiwe emnyango ngaphandle endleleni: balikhumula.
And they went their way, and found the colt tied by the door without in a place where two ways met; and they loose him.

5 Abanye balabo abayima lapho batsho kubo, niyenzani  ukukumula ithole letokofi na? 
And certain of them that stood there said unto them, What do ye, loosing the colt?

6 Batsho kubo njengokutsho kuka Yesu: babavumela. 
And they said unto them even as Jesus had commanded: and they let them go.

7 Baletha ithole letokoji kuYesu, babeka iminjiriro yabo kulo: wahlala kulo.
And they brought the colt to Jesus, and cast their garments on him; and he sat upon him.

8 Abaningi bayadlala iminjiriro yabo endleleni; abanye bayadlala amacembi lawo bawagamula emasimini.
And many spread their garments in the way: and others cut down branches off the trees, and strawed them in the way.

9 Labo abahamba phambili, na labo abalandela emuva, bamemeza, Hosana; Ubusisiwe loyo obuyayo ngebizo leNkosi: 
And they that went before, and they that followed, cried, saying, Hosanna; Blessed is he that cometh in the name of the Lord:

10 Ubusisiwe umbuso obuyayo, umbuso ka baba wethu uDavide: Hosana, phezulu konke.
Blessed be the kingdom of our father David, that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.

11 Wangena eYerusalem etempileni: lapho wabekisisa izinto zonke, masinyane kusentambama, waphuma eBetaniya naba ishumi nababili
And Jesus entered into Jerusalem, and into the temple: and when he had looked round about upon all things, and now the eventide was come, he went out unto Bethany with the twelve.

12 kusasa sebaphumile eBetaniya, walamba. 
And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry:

13 Ubona umkuwane ekudeni kade unamacembi, wabuya akande lutho kuwo : lapho seefikileyo kuwo, wakanda kuze lutho, amacembi odwa : kuba ixesha lemikhuwane kade lingakafiki. 
And seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find any thing thereon: and when he came to it, he found nothing but leaves; for the time of figs was not yet.

14 Waphendula watsho kuwo, Kuze umuntu adle izithelo kuwe ngezinsuku zonke. Abafundi bakhe bazwa.
And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter for ever. And his disciples heard it.

15 Babuya eYerusalem : wangena etempileni, waqala ukuxotsha labo abathengisa na labo abathenga etempileni, wawisa amatebula alabo abaphendula izindrama, nezihlalo za labo abathengisa amajuba:
And they come to Jerusalem: and Jesus went into the temple, and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves;

16 akavumelanga ukuthi umuntu omunye athwale isitsha etempileni. 
And would not suffer that any man should carry any vessel through the temple.

17 Wafundisa, watsho kubo, Kubhaliwe na, Indlu yami iyakuyethwa indlu yokucelela kwezizwe zonke? kodwa niyiyenzile umhoho wezimbava. 
And he taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer? but ye have made it a den of thieves.

18 Abapriste abakhulu nababhali bazwa, bafunisisa bambulale: kuba bamsaba yena, kuba bonke abantu kade bamangalela ukufundisa kwakhe.
And the scribes and chief priests heard it, and sought how they might destroy him: for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine.

19 Lapho kusentambama izinsuku zonke, waphuma emuzini.
And when even was come, he went out of the city.

20 Basadlula kusekusasa, babona umkhuwane uyomile ezimpandeni.
And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots.

21 UPetros ukhumbula, watsho kuye, Rabi, bona, umkhuwane lowo owuthukayo uyomile.
And Peter calling to remembrance saith unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursedst is withered away.

22 UYesu uphendula utsho kubo, Kholwani kuMkulumqango.
And Jesus answering saith unto them, Have faith in God.

23 Yebo, ngitsho ku lina, loyo oyakutsho ku lentaba, Upakanyiswe uposwe elwandle ; ungayali enhliziyweni yake, kodwa uyakukholwa ukuthi, leso asisoyo kuyakuba; uyakuthola leso. 
For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.

24 Ngakho ngitsho ku lina, Zonke izinto zona lezo nizicelelayo nizifunayo, kholwani ukuba niziyamkele, niyakuyamkela zona.  
Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them.

26 lapho niyima nicela, yekelani uma ninolutho ku munye; ukuba uYihlo wenu osezulwini angayekela lina izono zenu.
And when ye stand praying, forgive, if ye have ought against any: that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses.

27 Babuya njalo eYerusalem: usahamaba etempileni, babuya kuye abapriste abakhulu, nababhali, nabadala; 
And they come again to Jerusalem: and as he was walking in the temple, there come to him the chief priests, and the scribes, and the elders,

28 batsho kuye, Uyenza izinto zona lezo ngamandla mani na? kumbe, okupayo ubani amandla wona lawo ukuyenza izinto ezinje na?
And say unto him, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority to do these things?

29 UYesu watsho kubo, Ngiyakubuza lina umbuzo munye, ningiphendule, ngiyakutshela lina amandla ngiyenza izinto zona lezo ngawo. 
And Jesus answered and said unto them, I will also ask of you one question, and answer me, and I will tell you by what authority I do these things.

30 Ukubhapathizma kwa Yohane, kwavela ezulwini, kumbe kubantu na? ngiphenduleni.
The baptism of John, was it from heaven, or of men? answer me.

31 Baqondana, ukuthi, Uma sitsho, Ezulwini ; uyakutsho, Anikholwanga kuye njani na?
And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say, Why then did ye not believe him?

32 Kodwa uma sitsho, Kubantu basaba abantu kuba bonke bazwa  uYohane ukuthi ngumprofethi. 
But if we shall say, Of men; they feared the people: for all men counted John, that he was a prophet indeed.

33 Baphendula uYesu, batsho, Asiyazi. UYesu utsho kubo, Nami anitsheli lina amandla ngiyenza ngawo izinto zona lezo.
And they answered and said unto Jesus, We cannot tell. And Jesus answering saith unto them, Neither do I tell you by what authority I do these things.

Click here to go to chapter 12.


No comments:

Post a Comment

amazon