Sunday, 14 July 2019

Ngoni Gospel of Mark Chapter 8

Click here to go to chapter 7
1 Ngezinsuku zona lezo, lapho kade sikhona isixuku esikhulu njalo, babenge nakudla, wababiza kuye abafundi bakhe, utsho kubo,
In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them,

2 Nginomusa kutsho isixuku, kuba bahlala na mina izinsuku sezithi zithathu, bangenakudla:
I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat:

3 uma ngibamukisa banendlala ekhaya labo, bayakuwa endleleni; abanye balabo bavela kudeni.
And if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way: for divers of them came from far.

4 Abafundi bakhe bamphendula, Umuntu angathathaphi ukusutisa onke amadoda wona lawo nezinkwa lapha endaweni yolubala na?
And his disciples answered him, From whence can a man satisfy these men with bread here in the wilderness?

5 Wababuza, ninezinkwa zingaki na? Batsho, Zihlanu na zibili.
And he asked them, How many loaves have ye? And they said, Seven.

6 Utshela isixuku ukuhlala pansi emhlabathini: wathatha izinkwa ezihlanu na zibili, seebongile, wacezula, wapha kubafundi bakhe, ukubekela phambili kubo; wazibekela phambili ku sixuku.
And he commanded the people to sit down on the ground: and he took the seven loaves, and gave thanks, and brake, and gave to his disciples to set before them; and they did set them before the people.

7 Kade banezinhlalizana ezine inyane: seebusisile lezo, watshela ukuzibekela nazo phambili kubo. 
And they had a few small fishes: and he blessed, and commanded to set them also before them.

8 Badla, basutha: babutha izimvuthuluka eziseleyo izithundu ezihlanu nazibili. 
So they did eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets.

9 Kade bauma amazousan amane: wabamukisa. 
And they that had eaten were about four thousand: and he sent them away.

10 Masinyane wangena emkhumbini kanye nabafundi bakhe, wabuya emiceleni yaseDalmanuta.
And straightway he entered into a ship with his disciples, and came into the parts of Dalmanutha.

11 AbaFarisi baphuma, baqala ukumbuza, bafuna kuye, isibonakaliso esisezulwini, bamlinga.
And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, tempting him.

12 Wabubula kakhulu emoyeni wakhe, utsho, Yini na ukuba isizukulwana lesi siyafuna isibonakaliso? Yebo, ngitsho ku lina, Asiyikuphiwa isibonakaliso esizukulwaneni lesi. 
And he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek after a sign? verily I say unto you, There shall no sign be given unto this generation.

13 Wabashiya wangena njalo emkhumbini waya phesheya,
And he left them, and entering into the ship again departed to the other side.

14 Bakhohlwa ukuthatha isinkwa; kade bangenazinkwa emkhumbini nabo, sinye isinkwa sodwa,
Now the disciples had forgotten to take bread, neither had they in the ship with them more than one loaf.

15 Wabatshela ukuthi, Lalelani, hlakaniphelani isimela sabaFarisi nesimera sa Herode.
And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees, and of the leaven of Herod.

16 Balinganisana, ukuthi, Asinasinkwa. 
And they reasoned among themselves, saying, It is because we have no bread.

17 Wazwa loku uYesu watsho kubo, Nilinganisana neyini, kuba aninasinkwa na? Anizwi, kumbe aniqondi na? Ninenhliziyo eyiyenzwa lukhuni na? 
And when Jesus knew it, he saith unto them, Why reason ye, because ye have no bread? perceive ye not yet, neither understand? have ye your heart yet hardened?

18 Ninamehlo aniboni na? anikhumbuli na?
Having eyes, see ye not? and having ears, hear ye not? and do ye not remember?

19 Lapho ngacezula izinkwa ezihlanu na zibili ku mazousan amahlanu, nathatha izithundu zezimvuthuluka zingaki na? Batsho kuye, zishumi na zibili. 
When I brake the five loaves among five thousand, how many baskets full of fragments took ye up? They say unto him, Twelve.

20 Lapho izihlanu na zibili ku mazousan amane, nathatha izithundu zezimvuthuluka zingaki na? Batsho kuye, Zihlanu na zibili.
And when the seven among four thousand, how many baskets full of fragments took ye up? And they said, Seven.

21 Watsho kubo, Aniyazi kaloku na?
And he said unto them, How is it that ye do not understand?

22 Babuya eBetsayida. Baletha kuye umuntu oboke amehlo, bamcela ukumphatha.
And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him.

23 Wabamba umuntu oboke amehlo nesandla, bamhambisa pandle komuzi: lapho wakhafulela mathe emehlweni, na lapho wabeka izandla zakhe kuye, wambuza, Uyabona lutho na? 
And he took the blind man by the hand, and led him out of the town; and when he had spit on his eyes, and put his hands upon him, he asked him if he saw ought.

24 Wabheka phezulu watsho, Ngiyabona abantu; kuba ngiyababona njengemithi bahamba. 
And he looked up, and said, I see men as trees, walking.

25 Wabeka izandla zakhe emehlweni njalo: wabekisisa, wasindiswa, wabona kahle izinto zonke.
After that he put his hands again upon his eyes, and made him look up: and he was restored, and saw every man clearly.

26 Wammukisa ekhaya lakhe, watsho, Yebo, yekela ukungena emuzini.
And he sent him away to his house, saying, Neither go into the town, nor tell it to any in the town.

27 UYesu waphuma, nabafundi bakhe, emizini yaseKesareya Filipu: usendleleni wababuza abafundi bakhe, watsho kubo, Abantu bathini, ukuthi ngingubani na? 
And Jesus went out, and his disciples, into the towns of Caesarea Philippi: and by the way he asked his disciples, saying unto them, Whom do men say that I am?

28 Bamtshela batsho, UYohane uMbhapathizi: abanye uEliya; kodwa abanye, Munye wabaprofethi 
And they answered, John the Baptist; but some say, Elias; and others, One of the prophets.

29 Wabuza, Po! lina nithini ukuthi ngingubani na? UPetros uphendula utsho kuye, UnguKristu.
And he saith unto them, But whom say ye that I am? And Peter answereth and saith unto him, Thou art the Christ.

30 Wabatshela ukungatsheli umuntu kuye. 
And he charged them that they should tell no man of him.

31 Waqala ukubafundisa ukuthi, uMntwana womuntu ngaezwa izinto eziningi, uyokuyalelwa ngabadala, nabapriste abakhulu, nababhali, abulawe, avuke njaLo emuva kwezinsuku zithathu. 
And he began to teach them, that the Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders, and of the chief priests, and scribes, and be killed, and after three days rise again.

32 Wakhuluma ukutsho phambili. UPetros wamthatha waqala ukumthethisa, 
And he spake that saying openly. And Peter took him, and began to rebuke him.

33 Kodwa waphenduka wabona abafundi bakhe, wamthethisa uPetros, utsho, Suka emuva Satana: kuba awuqondi izinto Zika Mkulumqango, kodwa izinto zabantu. 
But when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan: for thou savourest not the things that be of God, but the things that be of men.

34 Wabiza kuye isixuku nabafundi bakhe, watsho kubo, Uma umuntu omunye uyathanda ukungilandela, kaziyale yedwa, atshithathe isiphambano sakhe angilandele, 
And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

35 Kuba loyo oyathanda ukusindisa umoya wakhe, uyakuwulahla: na loyo oyakuwulahlela umoya wakhe ku mina naku livangeli uyakuwusindisa. 
For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it.

36 Kuyakumsizani umuntu ukuthola izwe lonke uma ulahla umoya wakhe na? 
For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?

37 Kuba umuntu ngawupha yini ukuthenga umoya wakhe na? 
Or what shall a man give in exchange for his soul?

38 Kuba yena loyo oyakuba nezinhloni ku mina namazwi ami esizukulwaneni lesi, esiphingayo esiyonayo, uMntwana womuntu naye uyakuba nezinhloni kuye lapho uyabuya ebukhosini kaYise nengelosi ezikhanyileyo zakhe. 
Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation; of him also shall the Son of man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels.

Click here to go to chapter 9.

No comments:

Post a Comment

amazon