Sunday, 14 July 2019

Ngoni Gospel of Mark Chapter 16

1 Lapho kade laphela isabatha uMariya waseMagadala, Mariya unina kaYakobi, noSalome, bathenga amaphunga amahle, ukuba babuye bamthambise.
And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him.

2 Kusekusasa ngosuku lokuqala lwewiki, babuya ethinteni lapho seliphumile ilanga.
And very early in the morning the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun.

3 Kade batsho phakathi kwabo, oyakugiciza  itshe emnyango wethinta ubani na? 
And they said among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre?

4 babheka phezulu, babona ukuthi itshe ligicizeka kulo; kuba kade likhulu kakhulu.
And when they looked, they saw that the stone was rolled away: for it was very great.

5 Bangena ethinteni, babona ijaha lihlezi ngasekunene, livunula nomnjiriro omhlophe; bamangala.
And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment; and they were affrighted.

6 Watsho kubo, Ningamangali: Nifuna uYesu, Mnazarete, loyo ophanyekiwe: uvukile: ungekho lapha: bonani, indawo lapho bambeka khona:
And he saith unto them, Be not affrighted: Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified: he is risen; he is not here: behold the place where they laid him.

7 Kodwa hambani, nitshele abafundi bakhe, noPetros, Uyahamba phambili ku lina eGalileya: niyakumbona khona lapho, njenga watsho ku lina. 
But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee: there shall ye see him, as he said unto you.

8 Baphuma bagijima ethinteni; kuba ukugedezela nokumangala zababamba: abatshongo lutho kumunye: kuba basaba.
And they went out quickly, and fled from the sepulchre; for they trembled and were amazed: neither said they anything to any man; for they were afraid.

9 Lapho sewuvukile kusekusasa ngosuku lokuqala lwewiki, wabonakala kuMariya waseMagadala, yena kade waphumisele kuye amademone amahlanu na mabili,
Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

10 Wahamba wabatshela labo kade abanaye, basalila bakhala izinyembezi.
And she went and told them that had been with him, as they mourned and wept.

11 Labo, lapho bazwa ukuthi usaphila wabonwa nguye, abakholwanga.
And they, when they had heard that he was alive, and had been seen of her, believed not.

12 Emuva kwezinto zona lezi wabonakala nesimo esinye kubabili balabo basahamba endleleni yabo ezweni.
After that he appeared in another form unto two of them, as they walked, and went into the country.

13 Bamuka batshela lesi kubanye: ababakholwanga bona labo.
And they went and told it unto the residue: neither believed they them.

14 Wabonakala njalo kwabayishumi namunye, labo bodwa, basahlala badla. Wabathethisela ukungakholwi kwabo, nobulukhuni benhliziyo, kuba abakholwa ngalabo abambona, sewuvukile. 
Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen

15 Watsho kubo, Hambani ezizweni zonke, nitshele ivangeli kubo bonke abantu.
And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.

16 Yena loyo okholwayo nokubhapathizwa uyakusindiswa: kodwa yena loyo ongakholwi uyakulahlwa.
He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.

17 Izibonakaliso zona lezi ziyakulandela labo abakholwayo: ngebizo lami bayakuphumisa amademone: bayakukhuluma ngezilimi ezintsha; 
And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;

18 bayakubamba izinyoka uma baphuza lutho olubulalayo aluyikubalimaza; bayakubeka izandla kulabo abagulayo, bayakusinda.
They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

19 Ke, iNkosi uYesu sewukhulumile nabo, wayamkelwa ezulwini, wahlala esandleni sokunene sikaMkulumqango.
So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.

20 Baphuma, batshela ezindaweni zonke, iNkosi yasebenza nabo, yaqinisa izwi ngezibonakaliso ezalandela. Amen.
And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen.

Click here to go to chapter 15


No comments:

Post a Comment

amazon