Sunday, 14 July 2019

Ngoni Gospel of Mark Chapter 15

Click here to go to chapter 14
1 Masinyane kusekusasa, abapriste abakhulu nabadala nababhali, nelibandla lonke, bakhulumana, bambopha uYesu, bamcalisa, bamnikela kuPilato.
And straightway in the morning the chief priests held a consultation with the elders and scribes and the whole council, and bound Jesus, and carried him away, and delivered him to Pilate.

2 UPilato wambuza, UyiNkosi yabaYuda na? Yena uphendula utsho kuye, utsho.
And Pilate asked him, Art thou the King of the Jews? And he answering said unto them, Thou sayest it.

3 Abapriste abakhulu bamhleba nezinto eziningi.
And the chief priests accused him of many things: but he answered nothing.

4 UPilato wambuza njalo, ukuthi, Awuphenduli lutho na? bona zingaka izinto bakuhleba nazo.
And Pilate asked him again, saying, Answerest thou nothing? behold how many things they witness against thee.

5 Kodwa uYesu akaphendulanga lutho njalo; kade kwanjalo ukuthi uPilato wamangala.
But Jesus yet answered nothing; so that Pilate marvelled.

6 Ke, esipekweni wajayela wabakhumulela munye obotshiweyo, yena loyo abamfunelayo.
Now at that feast he released unto them one prisoner, whomsoever they desired.

7 Kwakukhona munye oyethwa uBaraba ubotshiwe na labo abayenza ukuvukela, abantu bona labo ababulala abantu ekuvukeleni.
And there was one named Barabbas, which lay bound with them that had made insurrection with him, who had committed murder in the insurrection.

8 Isixuku bakhuphukela, baqala ukufuna ayenze  njenga wajayela ukuyenzela kubo.
And the multitude crying aloud began to desire him to do as he had ever done unto them.

9 Pilato wabaphendula ukuthi, niyathanda ukuba ngikhumulele lina iNkosi yabaYuda na? 
But Pilate answered them, saying, Will ye that I release unto you the King of the Jews?

10 Kuba wazwa ukuthi ngomona abapriste abakhulu bamnikela. 
For he knew that the chief priests had delivered him for envy.

11 Kodwa abapriste bavusa isixuku, ukuba akhumulele kubo uBaraba manene.
But the chief priests moved the people, that he should rather release Barabbas unto them.

12 UPilato waphendula njalo watsho kubo, Ngiyakuyenza yini kuye nimyethayo iNkosi yabaYuda na? 
And Pilate answered and said again unto them, What will ye then that I shall do unto him whom ye call the King of the Jews?

13 Bamemeza njalo, Mphanyeke.
And they cried out again, Crucify him.

14 UPilato watsho kubo, Yini, wayenza ukuyona kuni na ? Kodwa bamemeza kakhulu, Mphanyeke.
Then Pilate said unto them, Why, what evil hath he done? And they cried out the more exceedingly, Crucify him.

15 UPilato uthanda ukuthulisa isixuku, wakhumulela kubo uBaraba, wanikela uYesu, lapho wamshaya, ukuphanyekwa.
And so Pilate, willing to content the people, released Barabbas unto them, and delivered Jesus, when he had scourged him, to be crucified.

16 Amabutho bamcalisa phakathi kolubala, lona lolu nguPretorium; babuthanisa ibandla lonke. 
And the soldiers led him away into the hall, called Praetorium; and they call together the whole band.

17 Bamvunulisa nelihiya limnyama, baluka isidlodlo senkosi sameva basibekela kuye;  
And they clothed him with purple, and platted a crown of thorns, and put it about his head,

18 baqala ukumbingelela Yebo, Nkosi yabaYuda!
And began to salute him, Hail, King of the Jews!

19 Bashaya ikhanda lakhe ngomhlanga, bamkhafulela mathe, baguqa madolo  wamdumisa.
And they smote him on the head with a reed, and did spit upon him, and bowing their knees worshipped him.

20 Lapho bamhleka basusela ihiya limnyama kuye, bamvunulisa nokuyambatha kwakhe. Bamcalisa ngaphandle ukuphanyekwa.
 And when they had mocked him, they took off the purple from him, and put his own clothes on him, and led him out to crucify him.

21 Basunduza munye kade udlula, uSimon waseKirene, uvela ezweni, uyise kaAlesandire noRufo, ukuhamba nabo, ukuba athwale isiphambano sakhe.
And they compel one Simon a Cyrenian, who passed by, coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross.

22 Bamletha endaweni eGolgota, ukuthi, Indawo yenhloko. 
And they bring him unto the place Golgotha, which is, being interpreted, The place of a skull.

23 Bamupha ivinyo elihlanganiswa nemure: kodwa akaliyamkelanga. 
And they gave him to drink wine mingled with myrrh: but he received it not.

24 Bamphanyeka, bayabelana iminjililo yakhe phakathi kwabo, balingisa ngayo, ukuthi iyakuba kubani.
And when they had crucified him, they parted his garments, casting lots upon them, what every man should take.

25 Kade ngilihora lesithathu, bamphanyeka.
And it was the third hour, and they crucified him.

26 Ukubhala kwokuhletshwa kwakhe, kwabhalwa phezulu, INKOSI YABAYUDA.
And the superscription of his accusation was written over, The King Of The Jews.

27 Baphanyeka naye izimbava zimbili: inke esandleni sokunene sakhe, inye esandleni sokhohlo sakhe.
And with him they crucify two thieves; the one on his right hand, and the other on his left.
And the scripture was fulfilled, which saith, And he was numbered with the transgressors.

29 Labo abayeca bamthuka banikina makhanda abo, batsho, Ha! wena ochithayo itempile, uliyakhe ngezinsuku zithathu,
And they that passed by railed on him, wagging their heads, and saying, Ah, thou that destroyest the temple, and buildest it in three days,

30 zisindise wedwa, uyehlike esiphambanweni.
Save thyself, and come down from the cross.

31 Njalo abapriste abakhulu bamhleka phakathi kwabo nababhali batsho, Wasindisa abanye: angezisindise yedwa. 
Likewise also the chief priests mocking said among themselves with the scribes, He saved others; himself he cannot save.

32 UKristu, iNkosi yaSirayeli, kayehlike kaloku esiphambanweni, ukuba sibone sikholwe. Labo abaphanyekwa naye bamthethisa.
Let Christ the King of Israel descend now from the cross, that we may see and believe. And they that were crucified with him reviled him.

33 Lapho selifikile ihora lesihlanu nesinye kwakukhona umnyama ezweni lonke ku lihora lesihlanu nesine.
And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour.

34 Ngelihora lesihlanu nesine uYesu wamemeza ngezwi elikhulu, Eloyi, Eloyi, lama sabakatani, okukuthi, Mkulumqango wami, Mkulumqango wami, ungishiyeleni na?
And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me?

35 Abanye balabo abayima eduze, lapho bazwa, batsho, Bona, uyabiza uEliya.
And some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he calleth Elias.

36 Munye wagijima, wagcwabisa isponje nevinigre walinikela emhlanjeni, wamupha ukuphuza, watsho, Yekela, sibone kumbe uEliya uyabuya ukumyehlisa.
And one ran and filled a spunge full of vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink, saying, Let alone; let us see whether Elias will come to take him down.

37 UYesu wamemeza ngezwi elikhulu, wafa.
And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost.

38 Ihiya lethempile lacezuka phakathi phezulu naphansi. 
And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom.

39 Lapho ukenturione owayima eduze naye, wabona ukuthi wafa njalo, watsho, Manene umuntu loyo Kade nguMntwana kaMkulumqango. 
And when the centurion, which stood over against him, saw that he so cried out, and gave up the ghost, he said, Truly this man was the Son of God.

40 Kade bakhona nabo abafazi abambona kudeni: ndawonye nabo, kade bakhona uMariya waseMagadala, noMariya unina kaYakobi omncinyane, noYose, noSalome; 
There were also women looking on afar off: among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James the less and of Joses, and Salome;

41 labo, lapho kade ukhona eGalileya, bamlandela, bamkhonza: abanye abafazi abaningi ababuya naye eYerusalem.
(Who also, when he was in Galilee, followed him, and ministered unto him;) and many other women which came up with him unto Jerusalem.

42 Kusentambama, kuba kade nguKulungisa, ukuthi, usuku oluphambili kwesabatha,
And now when the even was come, because it was the preparation, that is, the day before the sabbath,

43 uYosefe waseArimateya, induna eyikhulu, yena naye kade wagolozela umbuso kaMkulumqango, wabuya; wangena ngesibindi kuPilato, wacelela isidumbu sikaYesu. 
Joseph of Arimathaea, an honourable counsellor, which also waited for the kingdom of God, came, and went in boldly unto Pilate, and craved the body of Jesus.

44 UPilato wamangala uma sewufile: wabiza kuye ukenturione, wambuza uma wafa kadeni.
And Pilate marvelled if he were already dead: and calling unto him the centurion, he asked him whether he had been any while dead.

45 Lapho wazwa loku ku kenturione, wapha isidumbu kuYosefe.
And when he knew it of the centurion, he gave the body to Joseph.

46 Wathenga ihiya lelini, wamyehlisa, wamsonga nelihiya lelini, wambeka ethinteni kade layenzwa elitsheni; wagiciza itshe emnyango wethinta.
And he bought fine linen, and took him down, and wrapped him in the linen, and laid him in a sepulchre which was hewn out of a rock, and rolled a stone unto the door of the sepulchre.

47 UMariya waseMagadala noMariya unina kaYose babona lapho bambeka khona.
And Mary Magdalene and Mary the mother of Joses beheld where he was laid.

Click here to go to chapter 16.


No comments:

Post a Comment

amazon